Základnou povinnosťou zamestnanca je v súlade s § 46 Zákonníka práce (ďalej len ,,ZP“) povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu.  Obsahom pracovnej disciplíny sú všetky právne povinnosti zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných predpisov, s ktorými bol oboznámený.

Povinnosti zamestnanca, ktoré sú súčasťou pracovnej disciplíny.

  1. Povinnosť nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa (§ 81 písm. e) ZP)
    • Povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo možné považovať  v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, a to predovšetkým výkon zárobkovej ale aj nezárobkovej činnosti zamestnanca ak je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa
  2. Oprávnenie zamestnanca vykonávať popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere inú zárobkovú činnosť (bez ohľadu na formu – prac.pomer, dohody o prácach, SZČO…), ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa (§83 ods. 1 ZP).
    • Je úplne irelevantné, v akej forme vykonáva konkurenčnú činnosť
    • Zamestnanec je týmto zákazom viazaný nielen v priebehu pracovného času, ale aj vo voľnom čase (Zákonník práce pozná pojem „odpočinok po práci“)

Porušenie povinnosti pod písmenom a) a b), t.j. povinnosť nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa a nevykonávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu činnosť konkurenčného charakteru sú v súlade s ustálenou judikatúrou považované za PRÍKLADNÉ formy závažného porušenia prac. disciplíny. Na základe toho nie je potrebná žiadna predchádzajúca výzva na nápravu a pod, tá je potrebná pri menej závažnom porušení prac.disciplíny (napr. keď neuposlúchne pokyn zamestnávateľa.)