Dovoz tovaru z tretích krajín podlieha colnej kontrole, ktorou sa zistí či tovar porušuje, alebo neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Presný postup pri výkone colného dohľadu colníkmi upravuje zák. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Neexistuje rozhodnutie súdu, prípadne predpis, ktorý by stanovoval, koľko odlišných prvkov musí mať tovar pochádzajúci z tretích krajín, resp. iného štátu, aby nedošlo k zameniteľnosti s tovarom, ktorý je chránený ochrannou známkou, dizajnom, patentom, t.j. ktorý požíva priemyselnoprávnu ochranu. Výrobok sa musí líšiť natoľko, aby nebol zameniteľný s výrobkom, ktorý požíva priemyselnoprávnu ochranu, ale nie je stanovené v koľkých prvkoch, resp. častiach sa musí líšiť,, skrátka musí byť odlíšený od chráneného výrobku, tak aby nedošlo k zámene, pretože potom by išlo o nekalosúťažné konanie v podobe vyvolávania nebezpečenstva zámeny.

Ak majú príslušníci colnej správy podozrenie, že ide o napodobeninu, alebo falzifikát tovaru, ktorý je chránený, ihneď o tom upovedomia majiteľa príslušnej ochrannej známky  a ten preverí, či naozaj ide o napodobeninu, alebo falzifikát, ak ide o napodobeninu tak podá na súd žalobu o porušovanie priemyselných práv (nekalosúťažná žaloba).

Pri posudzovaní podobnosti v rámci súdneho konania, súd zohľadňuje viaceré prvky:

  • fonetický
  • grafický
  • vizuálny
  • sémanticky
  • celkové vyobrazenie, celkový dojem, ktorý vyvoláva.

Súdny dvor EÚ skonštatoval, že rozlišovacia spôsobilosť musí byť daná v dominantných prvkoch, musí ísť o odlišnosť v podstatných znakoch, i keď podobnosť označení čo i len v jednom porovnávanom aspekte môže vyvolať nebezpečenstvo zámeny. (Napr. Zn. Ralph Lauren má registrovanú grafickú ochrannú známku koňa s jazdcom a ak by bol na čínskej košeli vyobrazený kôň hoci bez jazdca išlo by o nebezpečenstvo vyvolávania zámeny s registrovanou ochrannou známkou.) Nie je stanovené koľko odlišnosti musí mať tovar pochádzajúci z tretích štátov, ktorý nepožíva žiadnu ochranu s tovarom chráneným priemyselnoprávnou ochranou, je to výlučne na posúdení konkrétneho prípadu colníkmi a majiteľom ochrannej známky.

Nariadenie 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v článku 2 ods.5 stanovuje čo sa rozumie falšovaným tovarom, pirátskym tovarom, tovarom podozrivým z porušovania práv duševného vlastníctva.

K porušeniu práv majiteľa ochrannej známky, dizajnu, patentu,… postačí samotná hrozba zámeny, nakoľko k zameniteľnosti dochádza objektívne, nie je potrebné skúmať úmysel alebo okolnosti o vedomosti či existujú výrobky chránené v prospech majiteľa ochrannej známky a nie je ani nevyhnutná podmienka získania prospechu konajúceho.

Prestíž, reputácia a sila dobrého mena spojené s ochrannou známkou, dizajnom, patentom, … sú dôležité, keďže ich spotrebitelia spájajú s určitými výrobkami, ktoré sú chránené ako priemyselné práva. Priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku, dizajn, patent ako celok, pričom prvotne vníma dominantnú časť a práve v tejto časti musí byť odlíšený tovar, ktorý nepožíva ochranu od tovaru chráneného ochrannou známkou, tak aby nedošlo k vyvolaniu zámeny.

Na to, aby splnila priemyselnoprávna ochrana požadovaný účel, musia byť výrobky, ktoré nie sú chránene priemyselnoprávnou ochranou rozlíšené od výrobkov, ktoré požívajú ochranu a to v dominantných prvkoch, t.j. nemôže ísť o výrobok identický s výrobkom chráneným priemyselným právom a ani nemôže ísť o výrobok podobný, musí sa podstatnými znakmi líšiť od výrobku chráneného ochrannou známkou, patentom, dizajnom,… nie je stanovené ako sa musí odlišovať, ale musí byť natoľko odlíšený aby nedošlo k jeho zámene. To či je výrobok napodobeninou chráneného výrobku posúdia poverení príslušníci Colného úradu v súčinnosti s majiteľom, resp. osobou oprávnenou domáhať sa priemyselnoprávnej ochrany, ktorý sa môže domáhať ochrany súdnou cestou.