Aktuality a média

Home/Aktuality a média
2009, 2021

Výživné

20. september, 2021|Kategórie: Publikačná činnosť|

Výživné Výživné je vo všeobecnosti spojené s deťmi a ide o inštitút, ktorý je dobre známy. Napriek tomu väčšina ľudí nepozná jeho presnú právnu úpravu, ani okruh osôb, na ktorý sa môže vyživovacia povinnosť vzťahovať. Rôzne nepresnosti ale [...]

1206, 2017

Porušovanie priemyselných práv pri dovoze tovaru z tretích krajín

12. jún, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Dovoz tovaru z tretích krajín podlieha colnej kontrole, ktorou sa zistí či tovar porušuje, alebo neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Presný postup pri výkone colného dohľadu colníkmi upravuje zák. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu [...]

106, 2017

Novela Obchodného zákonníka – ,,spoločnosť v kríze“

1. jún, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Nové povinnosti podnikateľov pri poskytovaní úverov a iných spôsobov financovania aj  medzi spriaznenými spoločnosťami. Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od [...]

505, 2017

Právne následky nadstavby bytového domu na vlastníctvo existujúcich vlastníkov

5. máj, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Právne otázky právneho postavenia bytových domov, ako aj nadstavby bytového domu sú riešené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona bytovým [...]