Aktuality a média

505, 2017

Právne následky nadstavby bytového domu na vlastníctvo existujúcich vlastníkov

5. mája, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Právne otázky právneho postavenia bytových domov, ako aj nadstavby bytového domu sú riešené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona bytovým[...]

105, 2017

Vybrané aplikačné problémy v prípravnom konaní

1. mája, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Súčasná trestno-procesná úprava a jej aplikácia v rámci trestného procesu má určité nedostatky. Nedá sa ani povedať, že by sa stretávala s príliš pozitívnou odozvou. Za najväčšie nedostatky trestného konania považujeme jeho prílišný formalizmus, komplikovanosť,[...]

1704, 2017

Vykonávanie inej zárobkovej činnosti ako porušenie pracovnej disciplíny

17. apríla, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Základnou povinnosťou zamestnanca je v súlade s § 46 Zákonníka práce (ďalej len ,,ZP“) povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu.  Obsahom pracovnej disciplíny sú všetky právne povinnosti zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku, zo[...]

Go to Top