Pracovné právo

2401, 2019

Denník SME, 30.11.2018

By |24. januára, 2019|

Jediný prijateľný výsledok: úspešná realizácia projektu Naša advokátska kancelária pôsobí na trhu od roku 2003, pričom po celú dobu poskytuje právne služby pre množstvo domácich i zahraničných klientov vo všetkých oblastiach práva, podľa špecifických požiadaviek[...]

106, 2017

Novela Obchodného zákonníka – ,,spoločnosť v kríze“

By |1. júna, 2017|

Nové povinnosti podnikateľov pri poskytovaní úverov a iných spôsobov financovania aj  medzi spriaznenými spoločnosťami. Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od[...]

905, 2017

Nový autorský zákon

By |9. mája, 2017|

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Nový autorský zákon“ alebo „NAZ“), ktorý zároveň zrušil zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej[...]

505, 2017

Právne následky nadstavby bytového domu na vlastníctvo existujúcich vlastníkov

By |5. mája, 2017|

Právne otázky právneho postavenia bytových domov, ako aj nadstavby bytového domu sú riešené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona bytovým[...]

1704, 2017

Vykonávanie inej zárobkovej činnosti ako porušenie pracovnej disciplíny

By |17. apríla, 2017|

Základnou povinnosťou zamestnanca je v súlade s § 46 Zákonníka práce (ďalej len ,,ZP“) povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu.  Obsahom pracovnej disciplíny sú všetky právne povinnosti zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku, zo[...]

Go to Top