Publikačná činnosť

Home/Aktuality a média/Publikačná činnosť
1206, 2017

Porušovanie priemyselných práv pri dovoze tovaru z tretích krajín

12. jún, 2017|Kategórie: Publikačná činnosť|Značky: |

Dovoz tovaru z tretích krajín podlieha colnej kontrole, ktorou sa zistí či tovar porušuje, alebo neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Presný postup pri výkone colného dohľadu colníkmi upravuje zák. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu [...]

106, 2017

Novela Obchodného zákonníka – ,,spoločnosť v kríze“

1. jún, 2017|Kategórie: Publikačná činnosť|Značky: |

Nové povinnosti podnikateľov pri poskytovaní úverov a iných spôsobov financovania aj  medzi spriaznenými spoločnosťami. Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od [...]

1705, 2017

Register partnerov verejného sektora

17. máj, 2017|Kategórie: Publikačná činnosť|Značky: |

Informácia o novej právnej úprave  prijatej zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“), ktorá je účinná od 01.02.2017. Zákonom sa zriaďuje tzv. register partnerov verejného sektora (ďalej aj len „Register“), do ktorého [...]

505, 2017

Právne následky nadstavby bytového domu na vlastníctvo existujúcich vlastníkov

5. máj, 2017|Kategórie: Publikačná činnosť|Značky: |

Právne otázky právneho postavenia bytových domov, ako aj nadstavby bytového domu sú riešené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona bytovým [...]

105, 2017

Vybrané aplikačné problémy v prípravnom konaní

1. máj, 2017|Kategórie: Publikačná činnosť|Značky: |

Súčasná trestno-procesná úprava a jej aplikácia v rámci trestného procesu má určité nedostatky. Nedá sa ani povedať, že by sa stretávala s príliš pozitívnou odozvou. Za najväčšie nedostatky trestného konania považujeme jeho prílišný formalizmus, komplikovanosť, [...]

1704, 2017

Vykonávanie inej zárobkovej činnosti ako porušenie pracovnej disciplíny

17. apríl, 2017|Kategórie: Publikačná činnosť|Značky: |

Základnou povinnosťou zamestnanca je v súlade s § 46 Zákonníka práce (ďalej len ,,ZP“) povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu.  Obsahom pracovnej disciplíny sú všetky právne povinnosti zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku, zo [...]