Uncategorized @sk

Porušovanie priemyselných práv pri dovoze tovaru z tretích krajín

Dovoz tovaru z tretích krajín podlieha colnej kontrole, ktorou sa zistí či tovar porušuje, alebo neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Presný postup pri výkone colného dohľadu colníkmi upravuje zák. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Neexistuje rozhodnutie súdu, prípadne predpis, ktorý by stanovoval, koľko odlišných prvkov [...]

12. júna, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Novela Obchodného zákonníka – ,,spoločnosť v kríze“

Nové povinnosti podnikateľov pri poskytovaní úverov a iných spôsobov financovania aj  medzi spriaznenými spoločnosťami. Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2016 doposiaľ neexistujúci právny inštitút, a to spoločnosť v kríze. Nová právna úprava môže mať významné dopady predovšetkým v prípade poskytovanie [...]

1. júna, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Register partnerov verejného sektora

Informácia o novej právnej úprave  prijatej zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“), ktorá je účinná od 01.02.2017. Zákonom sa zriaďuje tzv. register partnerov verejného sektora (ďalej aj len „Register“), do ktorého sa povinne zapisujú zákonom stanovené údaje. Partner verejného sektora Povinnosť registrovať sa v Registri majú tzv. partneri verejného sektora. Partnerom  verejného [...]

17. mája, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účinná od 01.03.2017. Po novom je dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok podľa tejto časti zákona, iba ak je právnickou osobou. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie [...]

13. mája, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Nový autorský zákon

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Nový autorský zákon“ alebo „NAZ“), ktorý zároveň zrušil zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len „Predchádzajúci autorský zákon“ alebo „PAZ“). Napriek skutočnosti, že NAZ neprináša veľkú reformu v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, [...]

9. mája, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Právne následky nadstavby bytového domu na vlastníctvo existujúcich vlastníkov

Právne otázky právneho postavenia bytových domov, ako aj nadstavby bytového domu sú riešené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona bytovým domom sa na účely Zákona rozumie dom určený na bývanie, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených [...]

5. mája, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Vybrané aplikačné problémy v prípravnom konaní

Súčasná trestno-procesná úprava a jej aplikácia v rámci trestného procesu má určité nedostatky. Nedá sa ani povedať, že by sa stretávala s príliš pozitívnou odozvou. Za najväčšie nedostatky trestného konania považujeme jeho prílišný formalizmus, komplikovanosť, neefektivitu a zdĺhavosť, či jeho nehospodárnosť. Napriek tomu, že prípravné konanie je v rámci Trestného poriadku upravené rozsiahlym a podrobným spôsobom, [...]

1. mája, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Priznanie postavenia účastníka konania v územnom konaní

Ustanovenie § 34 stavebného zákona je procesným ustanovením nadväzujúcim na § 14 správneho poriadku. V odseku 1 prvej časti vety a v odseku 2 ide o účastníkov zhodne vymedzených podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku, čiže o osoby, o ktorých právach a povinnostiach sa má konať (to je navrhovateľ), a o osoby, ktoré môžu [...]

30. apríla, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Vykonávanie inej zárobkovej činnosti ako porušenie pracovnej disciplíny

Základnou povinnosťou zamestnanca je v súlade s § 46 Zákonníka práce (ďalej len ,,ZP“) povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu.  Obsahom pracovnej disciplíny sú všetky právne povinnosti zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných predpisov, s ktorými bol oboznámený. Povinnosti zamestnanca, ktoré sú súčasťou pracovnej disciplíny. Povinnosť nekonať v rozpore s oprávnenými [...]

17. apríla, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |
Go to Top