Sídlo spoločnosti:

Sídlo:
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina

Advokátska kancelária
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina

Naše pobočky:

Bratislava, Námestie SNP č. 19, 811 01 Bratislava
Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Ostrava, Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, Česká republika

Tel.: +420 733 188 243
Fax: +421 415 007 005
IČO: 01 691 155
DIČ: CZ1025915418

Zapísaný v zozname usadených európskych advokátov vedených Českou advokátní komorou pod č. 50174