Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Občianske a rodinné právo

  • Finančné právo

  • Duševné vlastníctvo a IKT

  • Mediácia

Kontakt:

JUDr. PhDr. Marek Prudovič, advokát
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 792/21
010 01 Žilina
e-mail: prudovic@korso.sk, mediator@prudovic.sk
t. č.: 0911 765 075
mediačné služby: mediator.prudovic.sk

JUDr. PhDr. Marek Prudovič
spolupracujúci advokát a mediátor

JUDr. PhDr. Marek Prudovič je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobí od roku 2020 ako doktorand v študijnom odbore právo a od roku 2024 aj ako externý vyučujúci. Počas štúdia práva absolvoval aj magisterské štúdium v odbore mediálne a komunikačné štúdiá na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

V Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners pôsobí od roku 2020, najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2024 ako advokát. Od roku 2021 pôsobí aj ako mediátor zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR a od roku 2022 aj ako lektor viacerých akreditovaných kurzov celoživotného vzdelávania a podieľa sa aj na povinnom vzdelávaní mediátorov každoročne vyhlasovanom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava na oblasť obchodného, občianskeho, rodinného a finančného práva. Zároveň má skúsenosti s právom duševného vlastníctva a právom informačno-komunikačných technológií. Počas štúdií bol spoločníkom a konateľom účtovnej a poradenskej spoločnosti, vďaka čomu nadobudol skúsenosti aj s ekonómiou a vedením účtovníctva, ako aj marketingom a manažmentom.

Okrem aplikačnej praxe práva sa venuje aj vedeckej a výskumnej činnosti,. Je autorom alebo spoluautorom viac ako štyridsiatich odborných a vedeckých prác vrátane jednej monografie. Prednášal na takmer dvadsiatich konferenciách doma aj v zahraničí a je členom riešiteľských kolektívov vedecko-výskumných projektov VEGA a APVV.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a základy nemeckého jazyka