Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Občianske a rodinné právo

  • Finančné právo

  • Duševné vlastníctvo a IKT

  • Mediácia

Kontakt:

JUDr. PhDr. Marek Prudovič
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 792/21
010 01 Žilina
e-mail: prudovic@korso.sk, mediator@prudovic.sk
t. č.: +421 41/500 70 03, 0911 765 075
mediačné služby: mediator.prudovic.sk

JUDr. PhDr. Marek Prudovič
koncipient, mediátor

JUDr. PhDr. Marek Prudovič je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

V predchádzajúcom štúdiu absolvoval vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a v súčasnosti študuje III. stupeň v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

V Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners pôsobí od roku 2020, kde pracuje na pozícii advokátskeho koncipienta. Od roku 2021 pôsobí aj ako mediátor zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava na oblasť obchodného, občianskeho, rodinného a finančného práva. Zároveň má skúsenosti s právom duševného vlastníctva a právom informačno-komunikačných technológií, ako aj s vedením účtovníctva, marketingom a manažmentom.

Okrem aplikačnej praxe sa venuje aj vedeckej a lektorskej činnosti, je autorom viacerých odborných a vedeckých prác vrátane jednej monografie, prednáša na konferenciách doma aj v zahraničí a podieľa sa na povinnom vzdelávaní mediátorov vyhlasovanom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Jazykové znalosti: slovenský a anglický jazyk, základy nemeckého jazyka