Advokátska kancelária má bohaté praktické skúsenosti s poskytovaním právneho servisu svojim klientom z oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva, a to tak v prípadoch, kedy zastupuje záujmy klienta stojaceho na strane autora, poskytovateľa, zhotoviteľa, resp. dodávateľa výsledkov duševnej tvorivej činnosti tretej osobe, ako aj v prípadoch, v ktorých zastupuje záujmy klientov, vystupujúcich na opačnej strane, ako recipienti predmetov práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. V rámci tejto činnosti poskytujeme našim klientom najčastejšie nasledovný právny servis:

  • príprava a pripomienkovanie zmlúv o dielo
  • príprava a pripomienkovanie licenčných zmlúv
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv o vysielaní, resp. retransmisii
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv o prevode práv k predmetom duševného, resp. priemyselného vlastníctva
  • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva pri registrácii predmetov práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva
  • zastupovanie v súdnych sporoch, týkajúcich sa práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva, vrátane sporov s medzinárodným prvkom