konkurzy

Aj prostredníctvom našich advokátov, ktorí sú súčasne konkurznými a reštrukturalizačnými správcami, dokáže naša advokátska kancelária ponúknuť svojim klientom právny servis týkajúci sa tejto špecifickej právnej oblasti. V rámci týchto služieb ponúkame našim klientom najmä:

  • poradenstvo a zastupovanie v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • zastupovania v konaniach vyvolaných konkurzom, resp. reštrukturalizáciou, vrátane zastupovania v incidenčných a excindačných konaniach
  • príprava dlžníckych a veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu
  • vypracovávanie reštrukturalizačných posudkov a príprava dlžníckych návrhov na povolenie reštrukturalizácie