Advokátska kancelária má bohaté skúsenosti s komplexným právnym zastrešením procesu developingu rozsiahlych pozemkových celkov za účelom vytvárania priemyselných, resp. logistických parkov a následného procesu kreovania, štrukturovania, správy a ďalšieho rozvoja, resp. rozširovania týchto parkov, a to všetko so zohľadnením všetkých relevantných, najmä daňovo-právnych súvislostí a súvislostí s prípadným spolufinancovaním z verejných zdrojov.

V rámci špecifických potrieb klientov, súvisiacich s vyššie uvedenými procesmi, klientom najčastejšie poskytujeme nasledovný právny servis:

 • zakladanie SPV spoločností
 • komunikácia a negociácia s orgánmi miestnej a záujmovej samosprávy
 • komunikácia a negociácia s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy
 • komunikácia a negociácia s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy vo veci investičných stimulov
 • komunikácia a negociácia s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy vo veci environmentálnych povolení
 • poradenstvo a podpora v rámci prípadných zmien územného plánovania
 • poradenstvo a zastupovanie v územných a stavebných konaniach
 • príprava a pripomienkovanie kúpno-predajných zmlúv
 • príprava a pripomienkovanie zabezpečovacích zmlúv
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv o financovaní
 • príprava a pripomienkovanie nájomných a leasingových zmlúv
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv o správe nehnuteľností
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv s dodávateľmi stavebných prác
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv s dodávateľmi energetických komodít a prevádzkovateľmi prenosových, resp. distribučných sústav
 • komplexný právny servis a podpora pri výkone inžinierskych činností, pri budovaní inžinierskych sietí a ďalšej obslužnej infraštruktúry parkov