Advokátska kancelária Vám poskytne komplexný právny servis, týkajúci sa nehnuteľností, či už pri procese nadobúdania, resp. scudzovania nehnuteľností, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o jednoduchú izolovanú operáciu, alebo o transakciu v rámci komplexnej zmluvnej štruktúry príslušného projektu, alebo o zastupovanie v súdnom procese týkajúcom sa vlastníctva, dispozície, či užívania nehnuteľností, a to všetko so zohľadnením všetkých relevantných, najmä daňovo-právnych súvislostí.

V rámci týchto služieb klientom najčastejšie poskytujeme nasledovný právny servis:

  • príprava a pripomienkovanie kúpno-predajných zmlúv
  • príprava a pripomienkovanie zabezpečovacích zmlúv
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv o financovaní
  • príprava a pripomienkovanie nájomných a leasingových zmlúv
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv o správe nehnuteľností
  • optimalizácia existujúcej, resp. dizajnovanie novej majetkovej štruktúry, vrátane zriaďovania a štrukturovania realitných fondov
  • zastupovanie v súdnych sporoch