Advokátska kancelária poskytuje služby aj klientom z oblasti verejného sektora, a to subjektom s majetkovou účasťou štátu, resp. obcí, resp. vyšších územných celkov a súčasne podnikateľským subjektom vstupujúcim do právnych vzťahov so subjektmi verejného sektora.

V rámci týchto služieb klientom najčastejšie poskytujeme nasledovný právny servis:

  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
  • zastupovanie v procese verejného obstarávania a pri podávaní prostriedkov nápravy
  • zastupovanie v správnych konaniach a v konaniach o správnych žalobách
  • zastupovanie v licenčných konaniach
  • komunikácia a negociácia s orgánmi verejnej moci a správy
  • poskytovanie služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora