Vykonávanie inej zárobkovej činnosti ako porušenie pracovnej disciplíny

Základnou povinnosťou zamestnanca je v súlade s § 46 Zákonníka práce (ďalej len ,,ZP“) povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu.  Obsahom pracovnej disciplíny sú všetky právne povinnosti zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných predpisov, s ktorými bol oboznámený. Povinnosti zamestnanca, ktoré sú súčasťou pracovnej disciplíny. Povinnosť nekonať v rozpore s oprávnenými [...]