Priznanie postavenia účastníka konania v územnom konaní

Ustanovenie § 34 stavebného zákona je procesným ustanovením nadväzujúcim na § 14 správneho poriadku. V odseku 1 prvej časti vety a v odseku 2 ide o účastníkov zhodne vymedzených podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku, čiže o osoby, o ktorých právach a povinnostiach sa má konať (to je navrhovateľ), a o osoby, ktoré môžu [...]