Vybrané aplikačné problémy v prípravnom konaní

Súčasná trestno-procesná úprava a jej aplikácia v rámci trestného procesu má určité nedostatky. Nedá sa ani povedať, že by sa stretávala s príliš pozitívnou odozvou. Za najväčšie nedostatky trestného konania považujeme jeho prílišný formalizmus, komplikovanosť, neefektivitu a zdĺhavosť, či jeho nehospodárnosť. Napriek tomu, že prípravné konanie je v rámci Trestného poriadku upravené rozsiahlym a podrobným spôsobom, [...]