Aj vzhľadom na úzku spoluprácu s našimi internými poradcami z ekonomickej sféry, ako aj daňovými poradcami, audítormi a účtovníkmi poradenského domu Slovenskej poradenskej spoločnosti, a.s., najmä však s poukazom na našu špecializáciu na danú oblasť, dokážeme našim klientom poskytovať špičkové služby, týkajúce sa daňovo-právnych otázok.

Všetkým našim klientom ponúkame pri poskytovaní právnych služieb nadštandard v podobe zohľadnenia daňovo-právnych súvislostí príslušnej problematiky, ktorá je predmetom danej právnej služby, a to vrátane medzinárodných daňovo-právnych súvislostí.

Popri tom ponúkame našim klientom aj špecifické služby, súvisiace najmä s právnym posúdením konkrétnych daňových problémov, so zastupovaním v osobitných súdnych sporoch so správcami dane a s poskytovaním poradenstva pri kreovaní štruktúr, zameraných na optimalizáciu nákladov, vrátane daňových.