Právne následky nadstavby bytového domu na vlastníctvo existujúcich vlastníkov

Právne otázky právneho postavenia bytových domov, ako aj nadstavby bytového domu sú riešené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona bytovým domom sa na účely Zákona rozumie dom určený na bývanie, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených [...]