Nový autorský zákon

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Nový autorský zákon“ alebo „NAZ“), ktorý zároveň zrušil zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len „Predchádzajúci autorský zákon“ alebo „PAZ“). Napriek skutočnosti, že NAZ neprináša veľkú reformu v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, [...]