Porušovanie priemyselných práv pri dovoze tovaru z tretích krajín

Dovoz tovaru z tretích krajín podlieha colnej kontrole, ktorou sa zistí či tovar porušuje, alebo neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Presný postup pri výkone colného dohľadu colníkmi upravuje zák. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Neexistuje rozhodnutie súdu, prípadne predpis, ktorý by stanovoval, koľko odlišných prvkov [...]